Скупштина

Скупштина је највиши орган одлучивања у странци, који пуноважно одлучује ако је присутна већина од укупног броја делегата/киња скупштине, а одлуке доноси већином гласова присутних делегата/киња, осим ако је Пословником о раду Скупштине друкчије уређено.

Надлежности Скупштине регулишу чланови 17-22. Статута странке.