Повећати удео заштићених подручја у Србији

#
Повећати удео заштићених подручја у Србији

2017-04-11

У Србији се данас обележава Дан заштите природе, који је установљен 2009. године. Тада је на снагу ступио Закон о заштити природе. Историјски повод за избор датума јесте 11. април, када је 1949. године један од најлепших водопада у Србији “Велика и Мала Рипаљка” код Сокобање проглашена за споменик природе и тако добио статус заштићеног природног добра. Зелени Србије истичу да се често законом прописани режими и мере заштите не поштују, због чега се уништавају природне реткости и доводи у питање опстанак бројних биљних и животињских врста. Један од значајних проблема који се јавља у заштићеним подручјима јесу и бесправно подигнути објекти, који угрожавају квалитет животне средине, природне и културне вредности. Овакво стање у природи не сме се толерисати. Србија представља један од шест центара биодиверзитета у Европи захваљујући свом специфичном географском положају, својим геоморфолошким, хидролошким, геолошким, климатским и педолошким карактеристикама. Насупрот томе, Зелени истичу да најочуванији део природе наше земље који је законом заштићен чини свега 6,5 % територије, што је испод европског просека. Природни предели и природно богатство Србије које се огледа кроз генетичку, специјску и екосистемску разноврсност је огромно и неопходно га је сачувати од уништавања. Такође, паралелно морамо радити и на развијању и унапређењу управљања областима која већ имају статус заштићених подручја. Просторним планом Републике Србије за период од 2010-2020. године, утврђено је да би под законском заштитом до 2020. године требало да буде 12% територије наше државе. Зелени у Србији сматрају да ће то за овако кратко време тешко бити остварено. Зелени Србије истичу да спровођење закона, очување и обнова природних вредности треба да буду еколошки приоритет. Мора се обезбедити правовремена заштита и побољшање статуса очувања угрожених врста и станишта, јер њиховим губитком наносимо непроцењиву штету природи и економији државе. Повећање удела заштићених природних подручја обезбедиће сигурнију заштиту, очување и унапређење природе и природних ресурса, али и квалитет живота и здравља људи. Зелени сматрају да ће привредни развој Србије у великој мери зависити од природног потенцијала. Кроз зелену економију, уз активне мере заштите, одговорно газдовање заштићеним природним подручјима, отвориће се могућности за нова радна места. Зелени Србије су сигурни да су природни потенцијали којима располаже наша земља јако привлачни за туристе, попут оних у Аустрији, Италији или Немачкој. Зелени истичу да природне лепоте Србије представљају шансу за развој, стварање зелених послова и промовисање разних видова туризма као што су еко, рурални и етно туризам. Они би значајно унапредили туризам наше државе, при чему приходи остварени из ове гране значајним делом треба да буду намењени очувању и унапређењу квалитета природе и животне средине локалне заједнице.