Skupština

Skupština je najviši organ odlučivanja u stranci, koji punovažno odlučuje ako je prisutna većina od ukupnog broja delegata/kinja skupštine, a odluke donosi većinom glasova prisutnih delegata/kinja, osim ako je Poslovnikom o radu Skupštine drukčije uređeno.

Nadležnosti Skupštine regulišu članovi 17-22. Statuta stranke.