Ljubinko Rakonjac – Biografija

UntitledDr Ljubinko Rakonjac rođen je 3.januara 1963.godine u Višnjici, opština Sjenica, gde je stekao osnovno i srednje obrazovanje.

Diplomirao je 5. jula 1988. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer šumarstvo.

Magistarski rad „Uticaj tehnoloških postupaka pošumljavanja na prijem i razvoj šumskih kultura crnog i belog bora na Pešterskoj visoravni“ odbranio je 11. novembra 1993. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu.

Doktorsku disertaciju „Šumska vegetacija i njena staništa na Pešterskoj visoravni kao osnova za uspešno pošumljavanje“ odbranio je 12. jula 2002. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu.

Od 1990. godine do danas radi u Institutu za šumarstvo u Beogradu, na poziciji istraživača, saradnika, rukovodioca projekta, rukovodioca naučno istraživačke jedinice, a od 2004. godine na poziciji direktora Instituta.

U periodu od januara 2002. do juna 2004. godine bi je Pomoćnik ministra u Ministarstvu za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine.

Od stranih jezika, govori, čita i piše ruski i koristi se engleskim jezikom.

Član je u profesionalnih udruženja: IUFRO, EFI, član UO Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Srbije; član UO Šumarske Komore, član Društva genetičara Srbije.