CENTRI

Samostalna savetodavna tela koja se bave pripremama i afirmacijom javnih politika i određenim oblastima.
Članovi Centra mogu, a ne moraju biti članovi stranke.