Šume nestaju, da li ćemo i mi za njima?

Drveće je glavniizvor prerađenog kiseonika u atmosferi. Ono predstavlja pluća naše planete. Jedno razvijeno drvo bora ili nekog drugog sličnog drveta ima površinu listova koja može da pokrije od 40 do preko 120 ari zemljišta kiseonikom, zavisno od vrste drveta.

1

Nemilosrdnim uništavanjem šuma na račun novih naselja i saobraćaja, čovek ugrožava opstanak svih živih bića na Zemlji. Iz dana u dan sve je više stanovnika, naselja, industrijskih pogona, elektrana, toplana a samim tim i onih u čijem je interesu seča šuma i koji imaju veliki ekonomski interes u tome. Privreda jedne zemlje se sa jedne strane razvija, ali zato sve je manje i manje reka, potoka, močvara, livada, biljnih i životinjskih vrsta. Čistoća vode, vazduha, zemljišta su žrtva zarad novih tehnologija u industriji koja donose profit.

Upravo sečom šuma, čovek je izazvao ogromne, štetne posledice koje ozbiljno ugrožavaju živi svet na Zemlji. Šume čuvaju i prečišćavaju vodu, štite od poplava i sama njihova prirodna struktura štiti od velikih materijalnih katastrofa, u čemu takođe možemo pronaći veliki ekonomski značaj jedne šume.

Uništavanjem šuma nastaju ekološke promene sa velikim posledicama među kojima su prvenstveno promene tla i klime, kao i nestanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta. Tlo koje nakon seče šume ostaje golo i bez zaštite drveća i njihovog korena postupno odnose reke i vetrovi, stvarajući klizišta. Osim što je izloženo eroziji, ono u velikoj meri gubi sposobnost apsorbovanja vlage, gde se rasipa i postaje neplodno. Neplodna tla su za ekonomski značajna društva vrlo definisana i ne mogu čovečanstvu da pruže nikakvu drugu korist osim izgradnje stambenih prostora. Osim što svojim intervencijama u prirodi čovek izaziva njihovo nestajanje, on zagađivanjem svoje okoline posredno uništava i postojeće šumske ekosisteme.

2

Šuma je, dakle, savršena ekološka radionica, ali i idealno stanište za brojni živi svet (biljni i životinjski ) i blagodet za čoveka. Koristeći isključivo prirodne sirovine – ugljendioksid i vodu, a kao izvor energije isključivo sunčevu energiju, u stanju je da proizvede znatne količine biomase. Šume sprečavanju nastajanja poplava, sprečavaju eroziju zemljišta… Najbolji su i najjeftiniji filter za dobijanje pitke vode.

U svetu na svaka dva i po minuta  nestanu zelene  površine  veličine 100 fudbalskih terena. Na godišnjem nivou, ljudska ruka poseče oko devet miliona hektara šuma, što predstavlja površinu jedne države kao što je Srbija!

 

Podatak da u šumama živi čak polovina biljnih i životinjskih vrsta olako se uzima i ubrzanim tempom dovodi do sve većih problema sa kojima se naš narod suočava. Ukoliko se u svesti ljudi nešto ne promeni, prava borba za opstanak tek predstoji.

 

Odluke, aktivnost ili neaktivnost jedne vrste – ljudske – tokom sledeće decenije odrediće sudbinu celokupnog živog sveta planete Zemlje. Širom naše planete biodiverzitet i prirodna staništa nestaju brže nego ikad. Zašto? Zbog toga što ljudi koriste vodu, šume, divlje životinje i druge prirodne resurse brže nego što se oni mogu obnoviti. ZATO SRBIJA MORA DA IMA UVID O UPRAVLJANJU NAŠIM ŠUMAMA. Od ukupnog broja šuma, svojinu nad 47% imaju privatnici, dok se svega 53% nalazi u državnom vlasništvu. Zbog navedenih činjenica, u našem društvu ne postoji kompletan uvid u poštovanje zakona i kontrolisanu seču šuma, naročito na privatnim posedima. Ipak, pravovremenom i konstantnom edukacijom građana o koristima koje svaki pojedinac ima od očuvanja šuma, naše društvo može da napreduje na polju očuvanja svog okruženja i životne sredine.Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)