Регионални подсистем Надела

Војводина је житница Србије. Простире се у јужном делу Панонске низије и захвата 1.7 милиона хектара обрадиве површине. Земљиште је веома плодно, а по педолошком саставу углавном га чине чернозем и деградирани чернозем.

Клима у Војводини је изразито континентална. Према статистичким подацима од 100 година у Војводини је 51 сушна, 32 су влажне а само је 17 погодно за нормалну пољопривредну производњу.

Због тога се у Војводини, већ дуги низ година, изводе мелиорациони радови како би се постигла интензивна полопривредна производња. До сада је у Војводини, у те сврхе, ископано или реконструисано 930 километара главних канала, од којих је 660 километара пловно. Мрежа ових канала чини хидросистем Дунав-Тиса-Дунав.
Канал Надела, припада овом хидросистему. Надела је дугачка 81 километар и није пловна. Она одводњава, а у будуће ће и снабдевати водом површину од 67 000 хектара јужног дела Баната.

Геоморфолошке карактеристике подручја Панчева: алувијалне равни Дунава и Тамиша представљају најниже области нагнуте у правцу отицања река, док лесне заравни заузимају највеће површине и од изузетног су значаја за пољопривреду. Мања насеља подигнута су на пешчаним узвишењима са земљиштем на коме се гаји поврће. Део терена су и замочварене површине са особеним животињским и биљним животом. Надела је сплет бара и удубљења којима вода старим Тамишким коритом отиче према Дунаву. Протеже се у атару Ковачице, Дебељаче, Црепаје, Јабуке и Панчева. На канал Надела наслања се и Природно добро “Поњавица” која настаје код Омољице сплетом канала. Кретање моторним пловилима је забрањено ради спречавања загађења, чиме су створени услови за купалишни и риболовни туризам.

Стање на терену је такво да услед концентрације загадиваца на сектору дужине око 30 км од уставе “Скробаре” до уставе код Иванова долази до изразитог нарушавања квалитета вода.

Стање на терену је такво да услед концентрације загађивача на сектору дужине око 30 км од ставе Скробаре до уставе код Иванова долази до изразитог нарушавања квалитета вода. Отпадне оде насеља се директно или индиректно испуштају у канал ”Надела”. Са аспекта могућности измуљивања седимента, не препоручује се измуљивање седимента код устава Иваново и Јабука због озбиљног нивоа загађења цинком, бакром и кадмијумом.

Регионални подсистем „Надела“ (РПН) налази се на простору који је ограничен са запада реком

Тамиш, са истока Делиблатском пешчаром, јужну граници чини река Дунав, а са севера граница је магистрални канал Хс ДТД-„Нови Бечеј- Банатска Паланка“. Градња РПН започела је 1976. године, и изведена је у три етапа, које су се састојале од више фаза, биле су условљене захтевима и потребама за хидротехничким уређењем подручја на коме се
РПН налази.

Основна намена Регионалног подсистема Надале је да:

-  да омогући ефикасно одводњавање пољопривредног и осталог земљишта

- да омогући прихватање атмосферских и подземних вода из насељених места

- обезбеди могућност снабдевања пољопривреде водом за наводњавањe

- обезбеди снабдевање водом индустријских постројењаприхвати пречишћене отпадне воде индустријских постројења и насеља
- омогући рекреацију и бављење спортом, као и учини простор на ком се налази лепшим

- cнабдевање водом шећеране ” Јединство” из Ковачице у периоду прераде шећерне репе

- заштита приобаља Наделе од негативног утицаја успора ХЕ ” Ђердап”

- снабдевање водом из р.Дунав, код села Иванова, за потребе наводњавања

Доњи део РПН, под којим се сматра деоница која је настала претварањем природног корита реке Наделе, у регулисани канал, протеже се од преграде на км 2+600 до Главне уставе „Скробара“ на км 30+567.  На овој деоници РПН је задржао основне одлике равничарског водотока.

Каналисаним делом подсистема, сматра се део од км 30+567 па све до водозахвата на км 81+440. Он је изграђен копањем канала, и изградњом устава на њему ради обезбеђивања основне намене те деонице, а то је снабдевање водом за наводњавање и за потребе Шећеране, као и осталих предвиђених намена. На овом делу су радови на редовном одржавању који се редовно спроводе, пуно ефикаснији па је функционално стање регионалног подсистема знатно боље.

Стање на терену је такво да услед концентрације загађивача на сектору дужине око 30 км од уставе “Скробаре” до уставе код Иванова долази до изразитог нарушавања квалитета вода. На овом водотоку постоји велики број загађивача (тачкастих) од којих су најзначајнији Индустрија Скроба ”Јабука”, АТП “Панчево”, Млекара “Панчево”, ПИК Тамиш, Градска зона Панчево и Фарма свиња “Стари Тамиш”.

Поред ових загађивача значајно је и дифузно загађење са пољопривредних површина и нерешено  депоновање садржаја септичких јама који се у највеће броју случаје истреса (завршава) у  мелирационе канале РПН. Распоред загађивача у индустријској зони Панчева и у пригратским насељима су : Фарма свиња “Црепаја”, АТП Панчево, МЗ Ковачица, Хладњача Панчево, Град Панчево, Тамиш механизација Панчево, Ауто перионица “Танк” Панчево, Ливница Панчево, Фабрика обуће Панчево, ДПП “Старчево” Старчево, ПП “Тамиш” Панчево

Нема регистрован ни један загађивач који испушта метале у Наделу – Метали детектовани у значајној количини.
Нема регистрованих комуналних излива – детектована велика бројност колифорних бактерија. Један од највећих проблема у Регионалном подсистему Надела представљају крајње супротстављени интереси корисника:

− наводњавања и одводњавање,

− добар еколишки статус воде (заштита животне средине), и

− испуштање и одвођење употребљених вода (односно “загађивача”).

МИ ИМАМО РЕШЕЊЕОзнаке: , , , ,
Share
Додајте ваш коментар Услови коришћења сајта


Ваше име
Ваш емаил (опционо)
Ваш сајт (опционо)